Senaste inläggen

Av Stina - 18 augusti 2020 14:23


 

Herren har tydligt sagt: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen” (Joh 16:12–13). ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20).

Det framgår av dessa ord att när Herren åter uppenbarar sig för att verka, kommer han att yttra och han kommer att använda sina yttranden för att söka sina får. Alla som hör Herrens röst och hälsar honom kommer att ha möjlighet att välkomna Herren och delta i hans bröllopsfest.

Gud säger: ”Där Gud framträder, där finns sanningens uttryck, och där är Guds röst. Endast de som kan godta sanningen kan höra Guds röst, och endast sådana människor är berättigade att bevittna Guds framträdande. … Så låt oss söka Guds vilja, upptäcka hans framträdande i hans yttranden och följa hans fotspår! Gud är sanningen, vägen och livet. Hans ord och hans framträdande existerar samtidigt, och hans sinnelag och fotspår skall alltid vara tillgängliga för mänskligheten. Kära bröder och systrar, jag hoppas att ni kan se Guds framträdande i dessa ord, och att ni kommer att börja följa hans fotspår mot en ny tidsålder och in i en underbar ny himmel och en ny jord, som har förberetts för dem som väntar på Guds framträdande.”
Utdrag ur ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”

 

Rekommendation: Jesus återkomstAv Stina - 17 augusti 2020 12:56

 


Gud säger: ”Bön är ett av människans sätt att samarbeta med Gud, det är en metod för människan att ropa till Gud, och det är den process genom vilken människan berörs av Guds Ande. Man kan säga att de som är utan bön är döda utan ande, bevis på att de saknar förmågorna att bli berörda av Gud. Utan bön kan de inte erhålla ett normalt andligt liv, och än mindre kan de följa den Helige Andes verk; utan bön skär de av sin relation med Gud, och är oförmögna att ta emot Guds godkännande. När du är någon som tror på Gud, blir du mer berörd av Gud ju mer du ber. Sådana människor har högre föresats och kan i högre grad ta emot den senaste upplysningen från Gud; därför kan endast sådana människor göras fullkomliga så snart som möjligt av den Helige Ande”.
från ”Ordet framträder i köttet”

 

Rekommendation: Kristen bön

Av Stina - 16 augusti 2020 12:19Kristen sång - Gud räddar dem som tillber Gud och skyr det onda (textvideo)
I
På Noas tid hade människorna vandrat vilse,
blivit djupt fördärvade och förlorat Guds välsignelse,
blev inte längre omhändertagna av Gud och hade förlorat Guds löften.
Utan Guds ljus levde de i mörker.
Därmed blev de lösaktiga av naturen,
överlämnade åt avskyvärt fördärv.
Endast Noa skydde ondskan och tillbad Gud
och därför kunde han höra Guds röst,
höra Guds instruktioner
och bygga arken enligt Guds befallning.
Han samlade alla sorters levande varelser
av varje art och fason och särdrag.
När allt hade förberetts
släppte Gud lös förstörelsen över världen.
II
De hade sjunkit så djupt att de
inte längre kunde ta emot Guds löften.
De var inte lämpade att se Guds ansikte
och kunde inte heller höra hans röst,
för de hade övergivit Gud, och kastat bort vad han gett dem.
Och allt han undervisat dem hade de lämnat och glömt.
Endast Noa skydde ondskan och tillbad Gud,
Så han kunde höra Guds röst,
höra Guds instruktioner
och bygga arken enligt Guds befallning.
Han samlade alla sorters levande varelser
av varje art och fason och särdrag.
När allt hade förberetts
släppte Gud lös förstörelsen över världen.
III
Så vilse hade de vandrat, så djupt hade de sjunkit.
De förlorade all känsla för förnuft och mänsklighet.
Deras ondska var så total och grov
att de kom allt närmare döden.
De kom längre och längre bort från Guds väg
och de hamnade under Guds vrede och bestraffning.
Endast Noa skydde ondskan och tillbad Gud
och därför kunde han höra Guds röst,
höra Guds instruktioner
och bygga arken enligt Guds befallning.
Han samlade ihop alla sorters levande varelser
av varje art och fason och särdrag.
När allt hade förberetts
släppte Gud lös förstörelsen över världen.
IV
Endast Noa och hans familj förblev vid liv,
endast Noa och hans sju familjemedlemmar överlevde
eftersom Noa skydde det onda och tillbad Jehova.
Ja, Noa skydde det onda och tillbad Jehova.
ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Rekommendation: Kristen musik

 

Av Stina - 16 augusti 2020 11:17Gud säger: ”Bön är ett av människans sätt att samarbeta med Gud, det är en metod för människan att ropa till Gud, och det är den process genom vilken människan berörs av Guds Ande. Man kan säga att de som är utan bön är döda utan ande, bevis på att de saknar förmågorna att bli berörda av Gud. Utan bön kan de inte erhålla ett normalt andligt liv, och än mindre kan de följa den Helige Andes verk; utan bön skär de av sin relation med Gud, och är oförmögna att ta emot Guds godkännande. När du är någon som tror på Gud, blir du mer berörd av Gud ju mer du ber. Sådana människor har högre föresats och kan i högre grad ta emot den senaste upplysningen från Gud; därför kan endast sådana människor göras fullkomliga så snart som möjligt av den Helige Ande.”
från ”Ordet framträder i köttet”

 

Rekommendation: Kristen bön


Av Stina - 15 augusti 2020 12:40


 

Prisa Gud med sång - Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska


Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.
De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.
Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.
Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.
Inte kall eller bortdomnad, inget tecken på kraftlöshet.
Guds väsen och hans kärlek är alltid osjälviska.
Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.
De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.
För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.
Stilla ger han, han ger sitt bästa.

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.
Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.
Detta är uttrycket för hans väsen och sinnelag,
för den han verkligen är: alltings Skapare.
Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.
De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.
För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.
Stilla ger han, han ger sitt bästa.
Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.
Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.
De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.
För hela mänskligheten lider han;
han lider, uthärdar stilla, stilla ger han.
Stilla uthärdar han, stilla ger han.
Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.
ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Rekommendation: Kristen musik

Av Stina - 15 augusti 2020 11:45Bibeln säger: ”...hela världen är i den ondes våld” (1 Joh 5:19). Hela mänskligheten lever under Satans styre. Endast Gud känner människornas substans som sin egen ficka. Han vet i hur stor omfattning mänskligheten har fördärvats. Bara Gud kan erövra, rena och frälsa människor. Det finns ingen förutom Gud som kan skänka sanning och liv till mänskligheten. Endast Gud inkarnerad kan förklara alla sanningar som mänskligheten behöver. Då kommer människor förstå sanningen, lära känna Gud och se tydligt Satans trick och alla typer av villfarelser och ondskefulla läror, förråda Satan, och då kommer människorna att överge och förkasta Satan, och komma fullständigt till tro på Gud.
Allsmäktige Gud säger: ”Människans kött har fördärvats av Satan och blivit kraftigt förblindat och skadat i grunden. Den främsta orsaken till att Gud verkar personligen i köttet är att föremålet för hans frälsning är människan som är köttslig, och att Satan också använder sig av människans kött för att störa Guds verk. Striden med Satan är egentligen verket med att erövra människan och samtidigt är människan föremålet för Guds frälsning. På så sätt är den inkarnerade Gudens verk en nödvändighet. Satan fördärvade människans kött och människan blev Satan förkroppsligad och det som Gud ska besegra. Därför äger verket med att strida mot Satan och rädda mänskligheten rum på jorden, och för att strida mot Satan måste Gud bli människa. Det här är ett ytterst praktiskt verk. När Gud verkar i köttet, strider han egentligen mot Satan i köttet. När han verkar i köttet, utför han sitt verk i den andliga världen och gör hela sitt verk i den andliga världen verkligt på jorden. Den som erövras är människan som är olydig mot honom, den som besegras är förkroppsligandet av Satan (det är naturligtvis också människan) som är hans fiende, och den som i slutändan blir frälst är också människan. Därför är det ännu mer nödvändigt för honom att bli en människa som har det yttre skalet av en skapad varelse, så att han verkligen kan strida mot Satan, erövra människan, som är olydig mot honom och har samma yttre skal som han, och frälsa människan som har samma yttre skal som han och har skadats av Satan. Hans fiende är människan, föremålet för hans erövring är människan och föremålet för hans frälsning är människan, som skapades av honom. Därför måste han bli människa, och därmed blir hans verk mycket lättare. Han kan besegra Satan och erövra mänskligheten, och dessutom kan han frälsa mänskligheten”. ”Det verk som är av störst värde för den fördärvade människan är det som förser henne med precisa ord, tydliga mål att eftersträva och som kan ses och röras. Realistiskt verk och läglig vägledning är det enda som är anpassat till människans smaker, och endast riktigt verk kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag. Detta kan endast den inkarnerade Guden åstadkomma; den inkarnerade Guden är den ende som kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag”.
från ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött”

 

 

Rekommendation: Frälsaren Jesu ankomst


Av Stina - 14 augusti 2020 21:46Kristen musik - Människan måste tillbe Gud för att få ett gott öde (textvideo)


Gud skapade den här världen. Han skapade den här mänskligheten och
dessutom var han den grekiska kulturens och mänskliga civilisationens arkitekt.
Enbart Gud tröstar detta människosläkte och
endast Gud bryr sig om detta människosläkte natt och dag.
Människans utveckling och framsteg går inte att skilja från Guds suveränitet,
går inte att skilja från Guds suveränitet,
och människosläktets historia och framtid går inte att skilja från Guds arrangemang,
och människosläktets historia och framtid går inte att skilja från Guds arrangemang.

Ett lands eller ett folks uppgång och fall sker i enlighet med Guds arrangemang,
sker i enlighet med Guds arrangemang.
Endast Gud känner till ett lands eller ett folks öde
och endast Gud kontrollerar detta människosläktes färdriktning,
och endast Gud kontrollerar detta människosläktes färdriktning.
Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde,
då måste människan böja sig inför Gud i tillbedjan.
Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde,
då måste människan böja sig inför Gud i tillbedjan,
omvända sig och erkänna sina synder inför Gud.
Annars kommer människans öde och slutmål att bli en oundviklig katastrof.
ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Rekommendation: Den senaste gospellåten

Av Stina - 14 augusti 2020 20:19

 

 

I går skrev syster Ana: ”Vi som tror på Herren har störst hopp att bli uppryckta till himmelriketoch vara hos Herren för evigt. Men idag såg jag skriften som säger: ’ty utan helgelse får ingen se Herren’ (Hebreerbrevet 12:14). Jag tror att vi fortfarande ljuger och syndar ofta, vi har inte renats och kvalificerar oss inte för att komma in i himmelriket. Hur kan vi bli av med syndens träldom och bli uppryckta till himmelriket?”

Låt oss titta på några stycken av Guds ord om syster Anas fråga:
Gud sa: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Johannes 16:12–13). ”Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen ...” (Johannes 5:22). Det kan ses att Herren Jesus länge profeterade att han under de sista dagarna skulle återvända och uttrycka sanningen för att utföra domensverk, och dessa sanningar är det enda sättet för oss att våra fördärvade sinnelag renas och kan komma in i himlen.

God says, “Fully saving man from the influence of Satan not only required Jesus to become the sin offering and bear the sins of man, but it also required God to do even greater work to rid man completely of his satanically corrupted disposition. And so, now that man has been forgiven of his sins, God has returned to the flesh to lead man into the new age, and begun the work of chastisement and judgment. This work has brought man into a higher realm. All those who submit under His dominion shall enjoy higher truth and receive greater blessings. They shall truly live in the light, and they shall gain the truth, the way, and the life.”

”Under de sista dagarna använder Kristus många olika sanningar för att undervisa människan, blotta människans väsen och dissekera hennes ord och gärningar. De orden inkluderar olika sanningar, så som människans plikt, hur människan ska lyda Gud, hur människan ska vara lojal mot Gud, hur människan bör leva ut den vanliga mänskligheten, liksom Guds visdom och sinnelag och så vidare. De orden är alla riktade mot människans väsen och hennes fördärvade sinnelag. I synnerhet talas de ord som blottar hur människan avvisar Gud om hur människan är ett förkroppsligande av Satan och en fientlig kraft mot Gud. När Gud tar sig an domens verk klarlägger han helt enkelt inte människans natur med ett fåtal ord; han blottar, åtgärdar och beskär den under en längre tid. Sådana metoder för blottläggande, åtgärd och beskärning kan inte ersättas med vanliga ord, utan med den sanning som människan inte alls besitter. Endast metoder av det slaget anses vara dom, endast genom dom av det slaget kan människan bli kuvad och grundligt övertygad till underkastelse under Gud och dessutom vinna sann kunskap om Gud. Vad domens verk ger upphov till är människans förståelse av Guds sanna ansikte och sanningen om sin egen upproriskhet. Domens verk låter människan vinna stor förståelse av Guds vilja, syftet med Guds verk och de mysterier som är obegripliga för henne. Det låter också människan känna igen och bli medveten om sin egen fördärvade substans och rötterna till detta fördärv och även upptäcka människans uselhet. Domens verk ger upphov till alla dessa effekter, för substansen i detta verk är i själva verket med att öppna upp Guds sanning, väg och liv för alla dem som tror på honom. Detta verk är domens verk som utförs av Gud.”

”De som kan stå stadigt under Guds verk av dom och tuktan de sista dagarna – det vill säga under det slutliga renande verket – är de som kommer att träda in i den slutliga vilan med Gud. Därför kommer alla de som träder in i vila att ha brutit sig loss från Satans inflytande och blivit vunna av Gud efter att först ha genomgått hans slutliga renande verk. De människor som slutligen har blivit vunna av Gud kommer att träda in i den slutliga vilan. Essensen av Guds verk av tuktan och dom är att rena mänskligheten, och det är inför dagen för den slutliga vilan. I annat fall kommer inte mänskligheten i sin helhet att kunna följa sina egna gelikar eller träda in i vila. Detta verk är mänsklighetens enda väg till att träda in i vila” (Ordet framträder i köttet).

Guds ord berättar för oss att om vi vill bli av med syndens bojor och bli rena, måste vi acceptera domen av Guds ord och ha en förståelse för vår arrogans, bedrägeri, själviskhet och andra fördärvade sinnelag. Om vi hatar och avvisar det i våra hjärtan kommer vi inte längre att förlita oss på vårt fördärvade sinnelag i livet. Vi kan vinna sanning, väg och liv i Guds ord, så att vi kan bli uppryckta till himmelriket.

 

Rekommendation: Känna Gud

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Bible

Bible


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se